Tervise edendamine / Lasteaias

Allpool leiad materjale, mis on abiks lasteaias tervise ja heaolu valdkonna hindamisel, tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Tervisemeeskonna standard (2012)

Lasteaia põhiülesande ja tervisealaste eesmärkide täitmiseks on oluline avatud, sujuv ja tulemuslik meeskonnatöö. Selle eesmärgi saavutamiseks võib lasteaias moodustada tervisemeeskonna või -nõukogu, kelle eesmärk, soovitav koosseis, ülesanded jm on kirjeldatud tervisemeeskonna standardis.

Tervisemeeskonna standardit saad vaadata ja alla laadida siit.

Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012)

Küsimustiku abil on võimalik koolieelse lasteasutuse tervisemeeskonnal või -nõukogul läbi viia hindamine. Eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskonna suutlikkus tegeleda tervise ja heaolu valdkonnaga lasteaia tasandil. Hindamise läbiviimine on eelduseks TEL võrgustikuga liitumisel.

Soovitav on viia hindamistegevus läbi kahel korral aastas – tegevusaasta algul ja lõppedes selleks, et mõõta tervisemeeskonna või -nõukogu toimimise efektiivsust. Hinnata võib vajadusel sagedamini, küll aga soovitavalt mitte vähem kui kord aastas. Oluline on hindamistegevuse läbiviimise regulaarsus. Hinnangu tervisemeeskonna tööle annab tervisemeeskond või -nõukogu ise. Küsimustiku täitmisel on oluline, et see oleks kogu tervisemeeskonna arvamus, mitte ühe liikme seisukoht. Seetõttu soovitame küsimustiku täitmiseks kokku kutsuda tervisemeeskond või -nõukogu ja konsensuse alusel leida vastused esitatud küsimustele. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori või tervisedendaja. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas.

Küsimustiku saad alla laadida siit:
Tervisemeeskonna/tervisenõukogu hindamise küsimustik
Tervisemeeskonna/tervisenõukogu hindamise küsimustik

Käsiraamat "Laste ja noorukite tervise ja tasakaalustatud arengu suunas" (2008)

Metoodiline käsiraamat sellest, kuidas lapsed ja täiskasvanud tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel ning kuidas kooli ja kogukonna koostöös suunata tervist ja tasakaalustatud arengut mõjutavaid tegureid. Materjal pakub arutelusid ja selgitusi rahvusvahelise "Shape Up" programmi kohta, praktilist abi, juhiseid ja ideid õpetajatele, nõustajatele, koordinaatoritele. "Shape Up" programmi on käsitletud pigem kui raamistikku, mille eesmärgiks on kaasta inimesed ja pakkuda uusi ideid toitumise, füüsilise aktiivsuse ja tervise teemaga tegelemiseks. Metoodiline raamistik on loodud osalusmeetodil ning aluseks on võetud erinevatest riikidest pärit laste ja noorte mõtted ning arvamused tervise, toidu ja füüsilise aktiivsuse kohta.

Käsiraamatut saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhend "Koolieelsete lasteasutuste sisehindamise läbiviimine tervise valdkonnas" (2005)

Juhendmaterjal on abiks koolieelsete lasteasutuste personalile ja/või tervisemeeskonnale tervisealase sisehindamise läbiviimisel, mis moodustab ühe osa koolieelse lasteasutuse arendustegevusest ja strateegilise juhtimise protsessist. Tervisealase sisehindamise kaudu selgitatakse välja tugevused ja parandamist vajavad valdkonnad erinevates tervisega seotud valdkondades ning hindamistulemustest lähtudes koostatakse või viiakse sisse muudatused asutuste arengu- ja tegevuskavadesse. Materjalis on kirjeldatud asutuse tegevuse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid ja näited hindamisvõimalustest ning meetoditest.

Juhend on uuendamisel.

Raport "Laste ja noorukite terviseprogramm aastani 2005" (2005)

Kogumik annab ülevaate laste ja noorte valdkonna terviseprogrammide ajaloost Eestis. Oma kogemustesi tervist edendavate tegevuste planeerimisel ja elluviimisel jagavad Eesti erinevad valdkonna spetsialistid.

Kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit

Käsiraamat "Tervisedendus lasteaias" (2003)

Käsiraamat on suunatud lasteasutuse personalile, eesmärgiga aidata leida uusi ideid, otsida mõttekaaslasi ja teha midagi uudset laste arengu ja tervise heaks. Käesolevas käsiraamatus on käsitletud kõike lasteaias toimuvat sellest aspektist, kuidas ta mõjub tervisele. Loodame, et sellest on kasu tervisedenduse põhimõtete kõige laiaulatuslikuma käsitlemise mõistmiseks ja tervist edendava lasteaia olemuse paremaks arusaamiseks.

Käsiraamatut saad vaadata ja alla laadida siit.

Vaata materjale laste tervise edendamiseks valdkondade kaupa: