Tervise edendamine / Lasteaias

"Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses" (2010)

Juhendmaterjal koos lisadega on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile lasteasutuse keskkonna ja õppe- ning kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel ning tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamiseks

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ning siit (vene keeles).

Vaata ka eesti- või venekeelset juhendmaterjali Lisa 1: (xlsLisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid ja docLisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid; docПриложение 1: Критерии оценки безопасности и защищенности в детском дошкольном учреждении), mille täitmiseks ja lastest lähtuva riskianalüüsi etapiliseks läbiviimiseks on vajalik eelnevalt tutvuda juhendmaterjali peatükiga "Riskiallikate ja ohtude hindamine ning tegevuskava koostamine".

"Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine" (2011)

Brošüür käsitleb järgmisi teemasid: lapse vastuvõtlikkus vigastustele; lämbumisohud; ülekuumenemis- ja alajahtumisohud; kukkumis-, löögi- ja muljumisohud; põletusohud; mürgistus- ja söövitusohud; lõike- ja marrastusvigastuste ohud; ohud koduümbruses; muud ohud.

Eesti- ja venekeelset brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Elupäästev esmaabi vigastuste korral" (2010)

Brošüür käsitleb järgmisi teemasid: mõisted, tegutsemine õnnetuse korral, esmaabi vigastuse liikide ja põhjuste järgi, lapse elupäästev esmaabi. Brošüür on mõeldud kodanikele peamiste elupäästvate esmaabivõtete meeldetuletamiseks.

Brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Kuidas vältida koolieelikute vigastusi" (2007)

Brošüür käsitleb järgmisi teemasid: koolieeliku vastuvõtlikkus vigastustele; kukkumis-, löögi- ja muljumisohud; lämbumisohud; põletusohud; mürgistus- ja söövitusohud; lõike- ja marrastusvigastuste ohud; laps linna koduõues; laps talumajapidamises; laps kui mängija ja sportija, jalakäija ja kaassõitja. 

Eesti- ja venekeelset brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Imikute ja väikelaste põletustraumade vältimine" (2005)

Brošüür käsitleb järgmisi teemasid: põletustraumade ohud ja ennetus traumade sagedasemate põhjuste kaupa, sagedasemad ohuallikad ja nende vältimise võimalused, esmaabi põletuste korral. 

Brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.