Valdkonnad / Narkomaania

Narkomaaniat kui keerulist sotsiaalset probleemi saab lahendada mitmekülgse ja kõiki osapooli kaasava lähenemisega. Koostegutsemise tugevdamiseks loodi 2012. aasta aprillis Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjon, mille eesmärk on kõrgemal riiklikul tasemel suunata nii ennetust kui ka uimastite pakkumise vähendamist. 2014. a alguses valmis valitsuskomisjoni tellimusel Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat. Selles antakse suuniseid lühiaastate tegevuseks, et vähendada Eestis narkootikumide tarvitamist ja sellest tulenevaid kahjusid.

Alates 2013. aasta jaanuarist on narkomaania ennetamise alased tegevused integreeritud Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 põhiteksti ning arengukava rakendusplaani aastateks 2013-2016.

2004. aastal kinnitati Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012, mis oli Eesti riikliku narkopoliitika alusdokumendiks detsembrini 2012.

Sotsiaalministeerium on liitunud üleeuroopalise narkomaania ennetamise algatusega The European Action on Drugs (EAD).

 

MÄRKSÕNAD: narkootikumid narkomaania uimastid