Valdkonnad / Narkomaania

Sõltuvus on krooniline haigus, mida on võimalik ravida ning seega on sõltuvushäirega haigetel nagu kõigil teistel patsientidel õigus tervishoiu- ja sotsiaalteenustele.

Uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooni võib vaadelda kui eri sihtrühmadele suunatud ning erinevate ravi eesmärkidega teenuste koordineeritud võrgustikku, mis sisaldab erinevaid elemente alates uimastisõltlase motiveerimisest uimastivabaks eluks ja lõpetades tema integreerimisega ühiskonda töövõimelise liikmena.

Sõltuvusprobleemiga isiku abistamine algab temaga esmase kontakti loomisest, mille käigus toimub temaga usaldusliku suhte loomine, motiveerimine muutusele ja suunamine teenusele. Esmase kontakti loojateks on ennekõike kahjude vähendamise teenuste osutajad, perearstid, kahjude vähendamise teenuste osutajad ja kriminaalhooldusametnikud, aga ka kõik sotsiaalhoolekande teenuste osutajad.

Ravi ehk võõrutusnähtude leevendamine ja patsiendi seisundi stabiliseerimine on võimalik vaid siis, kui patsient on muutustele avatud ning motiveeritud kaasa töötama. Ravi algab ravisuhte loomisest ja sellele peab eelnema põhjalik patsiendi seisundi hindamine, et tagada teenuse vastavus patsiendi vajadustele. Oluline on meeles pidada, et kuigi patsient peab olema kaasatud kõikide ravi puudutavate otsuste tegemisse, teevad lõpliku otsuse sobiva teenuse kohta (nt kas patsient vajab võõrutus- või asendusravi) vastava pädevusega spetsialistid.

Rehabilitatsioon on suunatud toimetuleku taastamisele. Taastumisprotsessi edenedes väheneb tervishoiuteenuuste roll, põhirõhk on psühhosotsiaalsel abil ning uute hoiakute kujundamisel, eluviisi püsival muutmisel, enesekontrollivõtete ja stressiga toimetuleku õpetamisel.

Uute käitumismustrite ehk rutiinide loomiseks vajab inimene sotsiaalse toimetuleku oskusi, (täiend)haridust, eluaset ja töökohta. Selleks on vaja arendada sotsiaalseid programme, mis aitavad endistel tarvitajatel omandada uusi oskusi ja naasta tööturule, korraldada vajadusel isikut tõendava dokumendi vormistamist, võimaldada toetatud elamist, sotsiaalnõustamist ja õigusabi.

Sõltuvusprobleemidega inimeste abistamisel tuleb meeles pidada, et universaalseid lahendusi ei ole olemas. Nii nagu on erinevad põhjused, miks inimesed hakkavad narkootikume tarvitama, peavad olema erinevad ka lahendused. Seetõttu kasutatakse sõltlaste ravis ja rehabilitatsioonis erinevaid lähenemisi ning meetodeid. Arvestada tuleb abivajajate vanuseliste, sooliste ja kultuuriliste erinevustega; nende perekondliku ja sotsiaalse olukorraga ning terviseseisundiga.

Erinevatest Eestist pakutavatest teenustest saad täpsema ülevaate veebilehel narko.ee

MÄRKSÕNAD: narkootikumid narkomaania uimastid