Valdkonnad / Narkomaania

2008. aastal alustas oma tegevust narkomaaniaravi andmekogu. Narkomaaniaravi andmekogu andmesisestuseks on loodud internetiaadress: http//www.sm.ee/narkoregister

Narkomaaniaravi andmekogu on asutatud Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPAS) § 111 alusel.

Andmekogu eesmärgiks on narkomaaniaravile pöördunud isikute anonüümsete andmete töötlemine, mis on vajalik:

  • narkomaania esinemise analüüsimiseks;
  • sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks;
  • narkomaania preventatsioonimeetmete kavandamiseks;
  • preventsioonimeetmete tõhususe hindamiseks;
  • narkomaaniaravi alase statistika korraldamiseks.

Andmekogusse on kohustatud andmeid saatma kõik psühhiaatria eriala tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad. Andmete esitamine andmekogusse eeldab esitaja identifitseerimist, see toimub ID-kaardi alusel. Andmete esitamseks on andmeesitajal vajalik omada ID-kaarti, ID-kaardiga kaasa olevaid PIN-koode ja ID-kaardi lugejat.

Andmekogule saadetakse info isikute kohta, kes on pöördunud psühhiaatri poole sooviga saada narkomaaniaravi ja kellele on pandud F11-F16.9, F18-F19.9 diagnoos.

Andmete saatmise lihtsustamiseks ja internetileheküljel kergemaks orienteerumiseks on koostatud juhend narkomaaniaravi andmekogu andmeesitajatele. Samuti on andmeesitajate töö hõlbustamiseks koostatud paberkandjal ravi alustamise teatise vorm ja ravi lõpetamise teatise vorm, mida saab kasutada andmete kogumisel. Teatis on rangelt haigusloo vahel hoidmiseks või kuulub peale andmesisestust hävitamisele! Juhend ning teatise vormid on kättesaadavad ka vene ning inglise keelsetena.

Andmete väljastamine andmekogust toimub vastavalt Avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele ehk vastavate päringute alusel, infot üksikisiku kohta andmekogust ei väljastata.

Juhend andmekogu andmeesitajatele ja teatise vorm jõuavad Eesti Uimastiseire Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi kodulehtedele allalaadimiseks õige pea.