Tervise edendamine / Lasteaias

Eelkooli- ja kooliiga on inimese arenemises ja kujunemises olulised etapid, tervis aga selle edukuse eelduseks. Väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval on lasteasutuse personal, kuna laps viibib lasteaia keskkonnas suurema osa oma päevast.

Lapse tervislikus arengus on lasteasutus väga tähtis, olles palju enamat kui vaid ettevalmistus akadeemiliseks koolikarjääriks. Lasteaias kui kollektiivis väljenduvad selged seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps suudab mängida ja õppida, kujundada õige enesehinnangu, õpib ennast adekvaatselt kehtestama ja võtab omaks positiivse tervisekäitumise alused. Lasteasutus saab edastada põhilisi terviseväärtusi ja arendada laste sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna mudeliks kodu kõrval. Ühelt poolt on haridusasutustel seadusandlusest tulenevad kohustused, teiselt poolt head võimalused laste tervise edendamiseks, riskikäitumise ja haiguste ennetamiseks.

Peamised tegutsemispõhimõtted ja/või tegevusvaldkonnad väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu toetamisel on:

 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
 • isikliku hügieeni edendamine ja hambahaiguste ennetamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine, varajane avastamine ja ravi;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon;
 • tervisehäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tervist edendava lasteaia põhimõtete ja tegevusvaldkondadega saad põhjalikumalt tutvuda siin.

MÄRKSÕNAD: lasteaed tervisedendus tervise edendamine laps lapsevanem paikkond põhimõtted väärtused