Blogi / Supervisioon ja coaching tervishoius

Supervisioon ja coaching tervishoius

  • Autor:Helena Ehrenbusch ja Kristel Kotkas, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
  • 28. Jaanuar 2019

Professionaalne, valdkondade ülene (cross-occupational ing.k) supervisioon on tõenduspõhine teenus kõikidele erialadele, kus inimesed töötavad inimestega. Supervisiooni eesmärgiks on ennekõike reflektiivne õppimine, osaleja erialane areng, mitmetasandilise meeskonna toimimine ja tõhusus, töökeskkonnas tekkivate tunnete, rollide ja suhete mõistmine ja korrastamine, organisatsiooni kohanemine sisemiste ja väliste nõudmistega.

Tervishoius on tõhusa supervisiooniteenuse tulemiks turvaline ja kvaliteetne teenus patsiendile või kliendile.Tervishoiuvaldkond on sajandeid püsinud hierahilise süsteemina, mis tänapäeval on hakanud tekitama vastuolusid süsteemi siseselt, suhetes patsiendiga või ka kogukonnaga. Vastuolud võivad tekkida alluvussuhete baasil, mitmete erinevate ja kattuvate rollide korral, vajadusest muuta harjumuspärast tegevus- ja rollimudelit, samaaegsest õpetamisest ning õppmisest, õpikäsitluse muutumisest, kuid ka patsientide ja kolleegidega suhtlemisest, suhtlemisstandaridte muutumisest, konfliktidest.

Seega ei ole pingelised olukorrad tingitud mitte niivõrd puudujäägist erialastes oskustes, mida saaks parendada tavapärase täiendõppe abil, vaid sageli pigem vastuolulisi väärtusi peegeldavast organisatsioonikultuurist, mis erinevatel põhjustel ei tule nii kergesti kaasa keskkonna muutuvate nõudmistega.

Muutuvate rollisuhetega maailmas on tervishoiutöötaja jäänud üksi ka oma professionaalse identiteedi kujundamisel, mis lisaks erialastele teadmistele ja oskustele peaks kattuma organisatsiooni väärtuste ja hoiakutega. Superviisor on sellises olukorras teabe kaardistajaks, pingete ja konfliktide leevendajaks ning uudsete vaatenurkade vahendajaks, luues selgust erinevate väärtuste vahel. Keeruliste teemade erapooletut ja seeläbi tõhusat käsitlemist toetab eriväljaõppega superviisor. Tema erapooletuse tagab organisatsiooni mittekuulumine, mis võimaldab objektiivselt viia läbi analüüsi, reflektsiooni ja toetada infovahetust.

Supervisioon on Eestis professionaalse teenusena eksisteerinud juba üle 20 aasta. Eesti keelde on tulnud sõna „supervisioon” inglise keelsest terminist „supervision”. Põhjanaabrid soomlased on leinud vasteks “työnohjaus” (töönõustamine), mis osaliselt iseloomustab ka selle teenuse olemust. Tervishoiuvaldkonnas tuleks tähele panna selle termini kasutamise konteksti, mida on seostatud ka patsiendi anamneesi jälgimisega (kliiniline supervisioon) või praktikandi/kolleegi juhendamise/nõustamisega (mentorlus). Coaching, mis on supervisiooni sõsarteenus, toetab samuti elukestva õppe kontseptsiooni. Coachingu metoodika pärineb spordivaldkonnast ning on liikunud sealt ärimaailma. Seega kasutatakse coachingut pigem juhtimisvõttena, kuid sama edukalt ka konkreetsete oskuste arendamiseks ning kirjeldatavate tulemuste saavutamiseks. Näiteks on coaching tõhus organisatsiooni arengukava väljatöötamisel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel.

Kõige sobivamad lahendused supervisiooni ja coachingu kasutamiseks tervishoiuvaldkonnas on juhtumipõhiselt läbi räägitavad ja selle eesmärk saab olla parem teenus kliendile ja rahuldust ning arengut pakkuv teenus professionaalile.