Tervise edendamine / Koolis

Kooli üks ülesannetest on arendada koolikeskkonda sellisel viisil, et see aitaks hoida ja tugevdada nii õpilaste kui koolitöötajate tervist.

Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes ka väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. Nii õpilased kui õpetajad on rohkem rahul.

Heal tasemel tervisedendus tõstab kooli mainet ja õpetab inimesi tegema koostööd, sest tervise hoidmine nõuab meeskonnatööd eri valdkonna inimeste vahel.

Tervise edendamine koolis hõlmab erinevaid tegevustasandeid ja -valdkondi.

  • Tervist edendava kooli põhiväärtused sõnastatakse selgelt kooli arengudokumentides. Näiteks saab kooli väärtuseks seada tervislike eluviiside edendamise või positiivse ja toetava õhkkonna loomise, koolikiusamise ennetamise, uimastitega seotud kokkulepete sõlmimise jne. Selliste muudatuste sisseviimine on osa kooli arengu- ja tegevuskavast.
  • Kooli füüsiline keskkond hõlmab koolihooneid ja ümbrust ning sealseid liikumisvõimalusi. Näiteks võib füüsilise keskkonna kujundamine tähendada ümbruse muutmist sobivamaks igapäevasteks liikumisharjutusteks või nt turvaliste mängu- ja õuevahendite paigaldamist.
  • Kooli psühhosotsiaalne keskkond on seotud koolipere liikmete omavaheliste suhete kvaliteediga, sealhulgas õpilaste ja personali omavaheliste suhetega. Sotsiaalset keskkonda mõjutavad ka suhted vanematega ja paikkonnaga.
  • Oma terviseoskuste arendamine on osa kooli õppekavast, mida saab lõimitult erinevates ainetundides käsitleda. Tervist, heaolu ja õppimist toetavaid teadmisi ja oskusi saab arendada ka erinevate klassiväliste tegevustega.
  • Koostöö kogukonnaga toimub kooli ja õpilaste perekondade vahel, kooli ja paikkonna vahel ning kooli ja koostööpartnerite vahel. Eesmärgipärane pidev suhtlemine ja koostöö aitab koolil oma tervisedenduslikke eesmärke saavutada.
  • Tervise- ja sotsiaalteenused toetavad õpilaste heaolu ja tervist (nt koolitervishoid, sotsiaalpedagoogi ja koolipsühholoogi nõustamine). Siia alla kuulub ka erivajadustega õpilaste toetamine. Lisaks saavad kooli tervishoiutöötajad koos õpetajatega kitsamatel teemadel õppetöösse panustada, näiteks esmaabi ja hügieen.

Hea ning tunnustatud võimalus, kuidas tervisedendusega koolis süsteemselt tegelda, on järgida tervist edendavate koolide põhimõtteid.

MÄRKSÕNAD: tervis kool tervisedendus tervise edendamine õpilane õpetaja lapsevanem paikkond põhimõtted