2010 /

Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa):

  1. Vaimne tervis
  2. Vigastuste ennetamine
  3. Tervisedendus ja tervisekasvatus
  4. Võrgustikutöö arendamine

Vaimne tervis

Koolitused „Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses ja laste sotsiaalsete oskuste kujundamine"
Viidi läbi 3 koolitust (a 16 t) lasteaedade personalile. Koolituse läbis 79 osalejat 51 asutusest.

Psühhosotsiaalse keskkonna hindamise küsimustiku väljatöötamine õppeasutustele
Viidi läbi kuus töörühma koosolekut, tõlgiti WHO materjal "Creating an Environment for Emotional and Social Well-Being" (alusmaterjal). Viidi läbi küsimustiku valideerimine (intervjuud 10 sihtrühma esindajaga), täiendamine ning piloteerimine 2 lasteaias. Piloteerimise tulemuste põhjal koostati kaks eraldi küsimustikku: personalile ja lapsevanematele, mille alusel on võimalik lasteaedadel hinnata oma psühhosotsiaalset keskkonda kuues erinevas valdkonnas. 

Koolitused "Lapse vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine"
Koolitus oli suunatud lasteaedade ja koolide personalile ning kokku viidi läbi neid neli – kaks Tallinnas ja kaks Tartus. Koolituse läbis 90 osalejat 87 asutusest.

Vigastuste ennetamine

Koolitused "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses"
Koolitused toimusid Tallinnas ja Tartus (a 16 t). Koolituse läbis 52 osalejat 49 asutusest.

Juhendmaterjali "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses" (2005) täiendamine
Koostaja Liana Varava (TAI). Juhendmaterjal on avaldatud nii eesti kui vene keeles.

Tervisedendus ja tervisekasvatus

Koolitused „Laste ja personali tervise edendamine koolieelses lasteasutuses"
Tartus viidi läbi eestikeelne ja Tallinnas venekeelne koolitus (a 24 t). Koolituse läbis 53 osalejat 52 erinevast asutusest.

Koolituspaketi "Terviseõpetus ja -kasvatus lasteaias" väljatöötamine
Koostati koolituskava mahus 48 t.

Kogumiku „Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst" trükkimine ja laialijaotamine
2009. a ideekonkursi tööde põhjal koostatud kogumikku jagati laiali 2700 eksemplari. Kogumiku koostaja Liana Varava (TAI). Tutvu materjaliga siin.

Visioonidokumendi „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" koostamine

Võrgustikutöö arendamine

Haridusasutuste tervisedenduse töö koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil 
Lasteaedade töö paikkondlik koordineerimine kohalike koordinaatorite poolt sai alguse 2009. aastal. Koordinaatorid on kõigis Eesti 15 maakonnas ning Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kokku juhendasid koordinaatorid 2010. aastal 300 lasteaeda 1198,5 tunni ulatuses. Tervise Arengu Instituut nõustas koordinaatoreid, juhendas haridusasutuste tervise tegevuskavade koostamist ja uuendas erinevaid liitumisdokumente.

Arenduskoolitus ja supervisioon koordinaatoritele
Tegevuse eesmärk on võimestada lasteaedade koordinaatoreid – toetada nende tegevust, jagada häid praktikaid ja tõhustada omavahelist koostööd. Kokku toimus 3 ühiskohtumist, kus osales kokku 26 koordinaatorit üle Eesti.

Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool
2010. a suvekooli pealkiri oli „Koostöö ja kommunikatsioon" ja üritusel osales 134 inimest 97 koolieelsest lasteasutusest üle Eesti. Esitati hea praktika ettekanded 16 lasteaialt ja viidi läbi 4 erinevat töötuba teemadel "Tervisealane koostöö ja kommunikatsioon paikkonnas, tervisemeeskonnas, lapsevanematega" ning "Miks on meie jaoks oluline olla Tervist Edendav Lasteaed".

Uued Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga liitujad
2010. a liitus TEL-võrgustikuga 18 uut asutust. Aasta lõpuks kuulub võrgustikku 170 lasteaeda ehk 26,8% koolieelsetest lasteasutustest (kokku 635 koolieelset lasteasutust).

Valmis raport "Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus haridusasutuste tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel"
Autor Liilia Lõhmus. Tutvu materjaliga siin.