2012 /

"Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020" valdkonna "Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng" raames viis Tervise Arengu Instituut 2012. aastal läbi alljärgnevad tegevused, mida rahastati riigieelarvest ja Eesti Haigekassa projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" vahenditest:

 1. Koolitused ja teabepäevad haridusasutuste töötajatele ning teistele spetsialistidele
 2. Koolieelsete lasteasutuste psühhosotsiaalse keskkonna hindamise internetilahenduse arendamine
 3. TEL võrgustiku hea praktika näidete ja metoodikate kogumine
 4. TEL ja TEK võrgustiku suvekoolid
 5. Soome-Eesti uurimis- ja arendusprojekt „Töötajate heaolu edendamine koolis"
 6. Koostöö kõrgkoolidega (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool jt) lasteaiaõpetajate tasemeõppe kaasajastamiseks tervise ja heaolu valdkonnas
 7. Haridusasutuste tervisedenduse tegevuse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste nõustamine ning võrgustiku liikumise arendamine ja kaasajastamine
 8. Lapsdiabeetikute toimetuleku suurendamine koolis ja lasteaias
 9. Koostöö arendamine projektiga "Laste hammaste tervis"
 10. Veebilehe tai.ee ja portaali terviseinfo.ee täiendamine ja uuendamine
 11. Juhendmaterjal "Tegevuspõhimõtete loomise juhis tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks koolides"
 12. Õpetajaraamatu käsikiri inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, kodunduse jt tundide läbiviimiseks toitumise ja liikumise teema õpetamisel
 13. Koolitoidu konverents
 14. Noortele suunatud tegevused
 15. Vanematele suunatud noorte alkoholitarvitamise ennetusprogramm "Efekt"

 

1. Koolitused ja teabepäevad haridusasutuste töötajatele ning teistele spetsialistidele

 • „Terviseõpetus ja -kasvatus lasteaias" koolieelsetele lasteasutustele. Kuus moodulit erinevatel terviseteemadel: tervis ja tervisemõjurid ning tervisedendus ja -kasvatus lasteaias; tervislik toitumine, hammaste tervis; liikumisharjumuste kujundamine; laste sotsiaalsete oskuste kujundamine; seksuaalkasvatus; ohutus ja turvalisus.
 • „Õpilaste kaasamine tervisenõukogu töösse". Koolitusel käsitleti noorte õigusi ja esindatust erinevatel tasanditel ning tervisenõukogu võimalusi kodanikukasvatuses.
 • „Õpilase vaimse tervise hindamine". Kooliõdedele suunatud koolitusel käsitleti teemasid psüühikahäired lapse- ja noorukieas ning kooliõe võimalused õpilaste rehabilitatsioonis.
 • Erikoolide personali tervisealased koolitused Kaagvere ja Tapa erikooli personalile teemadel: uimastid ja sõltuvus, vägivalla ja kiusamise ennetamine, seksuaaltervis.
 • Teabepäevad "Lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamine veebikeskkonnas terviseinfo.ee". Teabepäevadel räägiti PSKK olemusest ja tutvustati veebipõhist töövahendit koos küsimustikega, mille abil on lasteaia töötajatel ja lapsevanematel võimalik anda hinnang lasteaia PSKK-le järgmistes valdkondades: sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine, võrdsete võimaluste loomine.
 • Koolitus "Lapse ja noore vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine" lasteaedade ja koolide töötajatele käsitles nelja teemavaldkonda: suhtlemine vanematega, probleemse lapse märkamine, vägivald ja lein või kriis asutuses.
 • Tervisedenduse baaskoolitused koolide tervisenõukogudele käsitlesid tervisedenduse põhimõtteid, tervisekäitumise suundumusi, tervisekasvatuse aluseid ja kooli tervisendenduse spetsiifikat.
 • Seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu koolitused eesti ja vene keeles.
 • Koolitus "Käitumisprobleemidega laps" eesti ja vene keeles.
 • Juhendmaterjali "Räägime tervisest" koolitused noorsootööspetsialistidele.
 • Infopäevad „Noored ja uimastid – olukord ja ennetusvõimalused".
 • Arenduskoolitused lasteaedade ja koolide koordinaatoritele. Käsitlemist leidis 2011. aasta tulemuste kokkuvõte ning tegevused, eesmärgid ja koostöövõimalused 2012. aastal, koordinaatorite tööalase ja isikliku arengu temaatika. Koolituse temaatika hõlmas eneseanalüüsi kvaliteedi kvadrandi meetodil ning koordinaatori ja nõustaja rolli täpsemat määratlust ning võrgustiku gruppide juhtimist kohtadel.

2. Koolieelsete lasteasutuste psühhosotsiaalse keskkonna hindamise internetilahenduse arendamine. Veebikeskkonnas terviseinfo.ee on loodud internetilahendus lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hindamise läbiviimiseks. Internetikeskkonna testimiseks viidi läbi piloothindamine kolmes asutuses. Koolieelsete lasteasutuste juhtide ettepanekuid hindamiskeskkonna kasutajasõbralikkuse suurendamiseks on arvestatud ja keskkonda parendatud. 2013. a jaanuaris avati keskkond hindamiseks kõigile koolieelsetele lasteasutustele.

3. TEL võrgustiku hea praktika näidete ja metoodikate kogumine – tervis ning heaolu õppekasvatustöös. Lasteaedade poolt saadeti Tervise Arengu Instituuti 39 head praktikat ohutuse ja turvalisuse alateemade läbiviimisest lasteaia õppe- ja kasvatustöös: vaimne ja emotsionaalne turvalisus, laste sotsiaalsete oskuste kujundamine, ohud erinevates situatsioonides ja keskkondades ning nende ennetamine, turvaline käitumine ja reeglid, turvavarustuse propageerimine, liikluskasvatus, kehaline aktiivsus ja sellega seotud ohtude ennetamine, esmaabi. Tööd toimetati ja on avaldatud portaalis terviseinfo.ee.

4. TEL ja TEK võrgustiku suvekoolid

 • TEL võrgustiku V riiklik suvekool "Ohutu ja turvaline lasteaed" toimus 12.–13. juunini Harjumaal Nelijärve Puhkekeskuses. Ettekannete teemad: laste vigastuste statistika, riskianalüüs: hindamiskriteeriumid ja seadusandlus, liiklejaks kasvamine ja kasvatamine. Viidi läbi viis töötuba: Liikluskasvatus – iga päev natukene, Laste mürgistuste ennetamine, Lasteaia koostöö ohutuse ja turvalisuse suurendamisel, Elupäästev esmaabi, Lasterühma saatmine tänaval ja ohutu teeületus. Messil „Ohutus ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös esitlesid asutused oma häid praktikaid. Osalejatel oli võimalus osa võtta Tuletõrjeolümpiast.
 • TEK suvekool toimus 15.–16. augustini Vaibla Puhkekeskuses. Käsitleti järgmisi teemasid: tõenduspõhised tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamise põhimõtted koolis, erivajadustega laste võimalused tavakoolis, uimastitarvitamise olukord noorte hulgas ja ennetamise põhimõtted koolis, vägivalla märkamine, diabeedilaste toetamine koolis.

5. Soome-Eesti uurimis- ja arendusprojekt „Töötajate heaolu edendamine koolis" 2009–2012. Internetipõhises järelküsitluses osales 38 kooli 970 vastajaga. Toimusid supervisioonid koordinaatoritele ja projekti koostööseminar, kus osalesid kooli esindajad ja välispartner Ida-Soome Ülikoolist. Koolidele toimus koolitus "Toimetulek koolis ja koostöös". Projekti tegevusi ja käiku kajastav artikkel "Põhjanaabritega heaolu edendamas" avaldati portaalis "Koolielu".

6. Koostöö kõrgkoolidega (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool jt) lasteaia õpetajate tasemeõppe kaasajastamiseks tervise ja heaolu valdkonnas. Toimusid kohtumised kõrgkoolide esindajatega. Analüüsiti lasteaiaõpetaja õppekava tervise ja heaolu valdkonnas ning esitati ettepanekud tervise ja heaolu valdkonna kaasajastamiseks Tartu Ülikooli lasteaiaõpetaja bakalaureuseõppes.

7. Haridusasutuste tervisedenduse tegevuse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste nõustamine ning võrgustiku liikumise arendamine ja kaasajastamine.

 • Tervise Arengu Instituudi poolt on toimunud koordinaatorite nõustamine, haridusasutuste tervise tegevuskavade koostamise juhendamine, uute liikmete vastuvõtmine võrgustikku ja koostatud või uuendatud dokumendid: koordinaatorite aruande vorm, haridusasutuse nõustamise soovituslik vorm, koostöös lasteaedade koordinaatoritega tervisemeeskonna standard ning uuendatud lasteaedade tervise tegevuskava koostamise soovitused, võrgustikuga liitumise protsess ja kontseptsioon "Tervise edendamine lasteaias".
 • Raporti "Koolikeskkonna tervisealane sisehindamine" koostamine. Viidi läbi TEK võrgustiku koolide sisehindmine ja võrdlus 2009. aasta tulemustega. TEK võrgustikku kuuluvates asutustes on 2009. ja 2012. aasta võrdluses 11 tulemusnäitaja osas 28-st keskmine hinnang statistiliselt olulisel määral paranenud, madalamaid hinnanguid ei ole antud mitte ühelegi indikaatorile (oodatav tulemus: haridusasutustes on enesehinnanguliselt tehtud positiivseid muudatusi vähemalt 50% juhtudel). Osales 161 kooli.
 • Lasteaedade ja koolide tervisedenduse töö koordineerimine ja nõustamine on toimunud 19 paikkonnas, sh 15 maakonnas ja 4 suuremas omavalitsuses (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu).
 • 2012. aasta lõpuks on TEL ja TEK võrgustikuga liitunud kokku 410 haridusasutust e 38% haridusasutustest (1080). TEL võrgustikuga liitus 20 koolieelset lasteasutust – Tallinnast 11, Pärnust 1, Tartust 1, Ida-Virumaalt (sh Narvast) 2, Harjumaalt 2, Pärnumaalt 1, Saaremaalt 1, Võrumaalt 1. Kokku kuulub TEL võrgustikku 215 koolieelset asutust. TEK võrgustikuga liitus 12 kooli – Tallinnast 5, Viljandist 2, Ida-Virumaalt 3, Põlvast 1 ja Raplast 1. Võrgustikku kuulub 195 kooli.

8. Laps-diabeetikute toimetuleku suurendamine koolis ja lasteaias. Tervise Arengu Instituut on koostöös Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (http://lastediabeet.ee/), Tallinna Lastehaigla ja Tartu Lastekliinikuga välja töötanud kontseptsiooni "Diabeediga laps haridusasutuses", koostanud haridusasutuste personalile 5 erinevat dokumenti või materjali (sh 3 vene keeles) diabeediga toimetulekuks haridusasutuses ning koolitanud ja arendanud tugisüsteemi haridusasutuste nõustamiseks. Viidi läbi pilootprojekt, mille käigus 4 diabeediõde pakkusid 13 haridusasutuses (11 koolis ja 2 lasteaias) diabeediga laste toetamise teenust 14 lapsele vanuses 3–13 eluaastat. Diabeediõdede poolt koolitati ja nõustati 124 haridustöötajat. Projekti tegevused toimusid Tallinna, Tartu ning Harju-, Järva-, Võru- ja Valgamaa haridusasutustes. Läbiviidud tegevuste mõju ja kvaliteedi hindamiseks on välja töötatud erinevad küsimustikud. Pilootprojektis osalenud haridusasutuste personali (tugiisikud) teadmised ja oskused diabeediga toimetulekul paranesid.

9. Koostöö arendamine projektiga "Laste hammaste tervis". Toimusid koostöökohtumised ja edastatud on hinnangud projektimeeskonnale Hambaroboti programmi kohta ning Eesti Haigekassale postri "Suhkrukell" sisu kohta. Portaali terviseinfo.ee avalehele pandi üles www.kiku.hambaarst.ee banner.

10. Veebilehte tai.ee ja portaali terviseinfo.ee on täiendatud ja uuendatud erinevate trükiste, dokumentide ja kokkuvõtetega laste ja noorte tervise edendamise valdkonnas, sh tervise edendamine lasteaias ja koolis.

11. Koostöös Eesti Inimeseõpetuse Ühinguga tõlgitud juhendmaterjal "Tegevuspõhimõtete loomise juhis tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks koolides" on kohandatud Eesti oludele ja valminud trükis. Juhendmaterjali levitatakse koolituste kaudu koolide tervisemeeskondadele ja tervisedendajate kaudu koolidele.

12. Õpetajaraamatu käsikiri inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, kodunduse jt tundide läbiviimiseks toitumise ja liikumise teema õpetamisel on koostatud ja retsenseeritud ning retsensioonide põhjal täiendatud. 2013. a toimub keelekorrektuur, kujundamine ning paberkandjal ja internetipõhise versiooni väljatöötamine.

13. Koolitoidu konverents toimus augustis 2012 Rocca al Mare Koolis.

14. Noortele suunatud tegevused

 • Üleriigilise uimastialase ennetusprojekti TEIP läbiviimine. Tervist Edendava Idee projekti (TEIP) konkursile laekus 84 projektiideed. Konkursi kahes vanuserühmas viidi ellu kuus projekti. Kokku kaasati projektidesse 3531 osalejat.
 • Noortele suunatud üleriigilise uimastialase ennetusprojekti ISE läbiviimine. Internetipõhine alkoholiennetusmäng ISE toimus 2012. aasta kevadperioodil. Mängu registreerus 112 meeskonda ehk umbes 448 noort. Kõik 8 ülesannet tegid ära 29 meeskonda. Meeskondi hindasid spetsiaalsed hindamismeeskonnad, mis tagas tugevama tagasiside ja juhendamise. Mängu ühe osana valmis kaheksa umbes 7-minutilist "ISE TV" saadet, mis tutvustasid lisaks nädala ülesandele ka erinevaid positiivseid eeskujusid, noorteorganisatsioone ja tegevusi. Saated olid nähtavad nii internetis kui ka osaliselt televisioonis (Tallinna TV). Mängu lõpus toimus suvelaager, kuhu pääses 12 meeskonda.
 • Üleriigilise suitsetamisvastase ennetusprogrammi "Suitsuprii klass" läbiviimine. Konkursil osales kõikidest üldhariduskoolidest 761 klassi, mis hõlmas 194 kooli ja 12 654 õpilast. Võistluse lõpetas suitsupriina 639 klassi ehk 83% alustanutest.
 • Üleriigilise tervisliku toitumisele suunatud loovtööde projekti "Söögivahetund" läbiviimine. Konkursile laekus 244 tööd noortelt üle Eesti teemal „Koolisöökla minu unistustes".

15. Vanematele suunatud noorte alkoholitarvitamise ennetusprogrammi „Efekt" piloteerimine. „Efekt" programm on Rootsis Örebro ülikooli teadlaste poolt välja töötatud alkoholitarvitamise ennetusprogramm. Enne õppeaasta algust piloteeriti programmi ja sellega seotud uuringut „Laste ja lastevanemate käitumine ja hoiakud". Õppeaasta alguses viidi läbi uuring 66 Tervist Edendavas Koolis (laste ja lastevanemate hulgas) ning 34 koolis ka lastevanematele suunatud koolitus. Uuringus osaleb kokku 997 õpilast ja 793 lapsevanemat. Koolitusi viidi läbi 531 lapsevanemale.