2015 /

Tegevused 2015

 • 12. Aprill 2016

Tervise Arengu Instituudi tegevused laste ja noorte tervise ning heaolu edendamisel, 2015. aasta tegevused ja tulemused

Koolitused ja teabepäevad haridusasutuste töötajatele, erinevatele spetsialistidele ja õpilastele

 • Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted. (Tartus, Valgas, Jõgeval, Tallinnas; koolitajad Aita Arund ja Inge Tamm)
 • Laste sotsiaalsete oskuste kujundamine. (Tartus, Valgas, Jõgeval, Tallinnas; koolitaja Merike Kull)
 • Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus. (Tartus, Valgas, Põltsamaal, Tallinnas; koolitajad Lemme Haldre, Eha Berezjuk)
 • Laste väärkohtlemine ja laste väärkäitumine – mis on mis? (Rakveres, Narvas venekeelne, Viljandis, Põlvas, Tallinnas, Tartus, koolitaja Ene Pill)
 • Suhtlemine laste ja vanematega. (Tartus, Viljandis, Tallinnas, Põlvas, Rakveres, Narvas järeltõlkega vene keelde; koolitaja Kadri Järv-Mändoja)
 • Arengulise erivajadusega lapse abistamine. (Tartus, Põlvas, Narvas venekeelse tõlkega, Tallinnas, Rakveres, Viljandis; koolitaja Kärt Käesel)
 • Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi. (Põlvas, Tallinnas, Tartus, Narvas järeltõlkega vene keelde, Rakveres, Viljandis)
 • Lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna olemus ja hindamine veebikeskkonnas terviseinfo.ee. (Tallinnas järeltõlkega vene keelde; koolitajad Liana Varava ja Juta
  Teller).
 • TEL-võrgustiku talvekool „Söön ja olen terve" (29.–30.01 Nelijärvel) 
 • NutriData programmi kasutamise võimalused haridusasutuste juhendamisel. Lapse toit ja söömine (2 x 4 h, Tallinnas; koolitajad Tagli Pitsi ja Madli Martverk)
 • Arenduskoolitused lasteaedade ja koolide koordinaatoritele:
     -Tallinnas, eestvedajad Liana Varava ja Alice Haav, koolitajad Pilvi Pregel, Kaie Mei, Kai Klandorf, Meryli Tõeleid
     -Otepääl, läbiviijad Liana Varava ja Alice Haav, koolitajad Anne Välja ja Sille Vaiksaar
 • Tervisedenduse baaskoolitus koolide tervisenõukogudele „Tervist edendavaks kooliks saamise 5 sammu" (Tartus, Pärnus, Haapsalus, Võrus, Pärnus)
 • Õpilaste kaasamine (Tartus, Haapsalus)
 • TEK-võrgustiku suvekool (24.–25.08 Kloogarannas)
 • Koolitused noorsootöötajatele "Räägime tervisest" (Viljandis, Tallinnas, Pärnus)
 • Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis koostöös Politseija Piirivalveametiga (Tallinnas, Kuressaares, Põltsamaal, Põlvas, Raplas). Vt ka uimastiennetuse infopäev koolidele
 • Riskikäitumise ennetamine hariduslike erivajadustega lastel. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (Tartus, Tallinnas) 
 • Toitumine ja liikumine. I-III kooliaste. Õpetajaraamat. Toimus 23 koolide meeskondadele suunatud õpetajaraamatu koolitust, kus osales 476 õpetajat 104 erinevast koolist üle Eesti. Koolitustele eelnes koolitajate hange ja täiendõpe.

Tervisedenduse konverentsi 2015: "Laste heaolu – meie ühine vastutus" korraldamine koostöös Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, SA Tallinna Koolitervishoid ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Eesti esindusega

Haridusasutuste tervisedenduse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste tervise ja heaolu valdkonna alane nõustamine paikkondlike lasteaedade ja koolide koordinaatorite poolt ning paikkondlike koordinaatorite võrgustiku
arendamine

 • Koolieelsete lasteasutuste koostöövõrgustiku koordineerimine ja nõustamine on toimunud 17 paikkonnas sh 13 maakonnas ja 4-s suuremas omavalitsuses. Lasteaedade koordinaatorid on nõustanud 100 erinevat haridusasutust kokku 144 korral sh 71 TEL võrgustiku liiget 91 korda tervise ja heaolu hindamisel, planeerimisel ja tegevuste rakendamisel 180 h ulatuses. Haridusasutuste koostöövõrgustiku tegevust on koordineeritud ja tõhustatud erinevate tegevuste kaudu 318 h ulatuses.
 • Koolide koostöövõrgustiku koordineerimine ja nõustamine on toimunud 17 paikkonnas sh 14 maakonnas ja 3-s suuremas omavalitsuses. Koolide koordinaatorid on nõustanud 199
  haridusasutust sh 157 TEK võrgustiku liiget tervise ja heaolu hindamisel, planeerimisel ja tegevuste rakendamisel 743 h ulatuses. Haridusasutuste koostöövõrgustiku tegevust on
  koordineeritud ja tõhustatud erinevate tegevuste kaudu 696,5 h ulatuses.
 • 14 lasteaedade ja 15 koolide koordinaatorit on korraldanud vähemalt 1 paikkonnapõhise koolituse või ürituse, mis aitab haridusasutuste tervisealast teadlikkust tõsta.
 • Kokku on koordinaatorite poolt nõustatud 299 haridusasutust (28,3% asutuste üldarvust) sh 228 TEL või TEK võrgustikku kuuluvat asutust (43,9% võrgustikuga liitunute üldarvust).

Diabeeti põdevate laste toimetuleku suurendamine haridusasutustes: tugivõrgustiku arendamine, diabeedi- ja kooliõdede poolt haridusasutuste töötajate koolitamine ja juhendamine, teenuse kontseptsiooni Teenuse kontseptsiooni “Diabeediga laps haridusasutuses”. uuendamine ja uue teenuse väljatöötamine.

 • 6 diabeedi- ja kooliõde on osutanud teenust 34 diabeediga lapsele vanuses 2,5-15 eluaastat sh 19 tüdrukule ja 15 poisile. Õed on koolitanud ja nõustatud kokku 521 haridusasutuse
  töötajat, lapsevanemat ja last/noort 16 erinevas lasteaias ja 16 koolis.
 • Haridusasutuses on võimalik kasutada sobivat ruumi diabeediga seotud toiminguteks kõigil teenust saanud lastel. Kõiki lapsi koheldakse haridusasutuses võrdselt eakaaslastega. Igapäevane menüü on kättesaadav kõigile lastele haridusasutuse veebilehel, teadete tahvlil ja/või saadetakse lapsevanemale e-posti teel. Toiduportsjonite süsivesikute sisaldus on menüüs märgitud 14 haridusasutuses sh kogu päevase menüü kohta või on hakatud eraldi menüüs välja tooma iga toidukorra kohta pärast õe poolt läbi viidud koolitamist ja nõustamist. 13 haridusasutuses ei ole süsivesikute sisaldus menüüs märgitud. Sageli arvutab süsivesikute sisaldust lapsevanem vastavalt menüüle.
 • Uuendatud on kontseptsioon “Diabeediga laps haridusasutuses”.
 • Koostatud koostöös ELDÜ ja SA Tallinna Lastehaigla endokrinoloogidega taotlus uue teenuse “Diabeediga lapse toetamine haridusasutuses” lülitamiseks tervishoiuteenuste loetellu. Teenuse taotlus esitati Eesti Haigekassale detsembris.
 • Infomaterjal "Mis on diabeet" ja voldik "Diabeedialane nõustamisteenus lasteaias ja koolis" on tõlgitud vene keelde, toimetatud ja avaldatud www.terviseinfo.ee.
 • Koostatud on kokkuvõte diabeediõdede poolt pakutud teenuse mahu ja ulatuse kohta „Diabeedi- ja kooliõdede poolt pakutud teenus haridusasutustes 2015“.
 • Haridusasutuste personali toimetulekut diabeediga laste toetamisel on hinnatud, analüüsitud ja koostatud Raport "Diabeediga laste tugiisikute tagasiside 2015". Teenuse käigus saadud teadmisi ja oskusi diabeediga lapse toetamiseks igapäevaselt haridusasutuses pidas piisavaks 19 tugiisikut, osaliselt piisavaks 2 tugiisikut. 90% tugiisikutest jäid teenusega väga rahule või rahule. Keskmine rahuoluhinnang õe poolt pakutud teenusele 5-palli skaalal oli 4,4.
 • Diabeediga laste toetamise teenust ja laste toimetulekut haridusasutustes on hinnatud õdede aruannet põhjal ja koostatud kokkuvõte „Diabeedi- ja kooliõdede tagasiside laste toimetulekule haridusasutustes 2015. aastal“. Vt kokkuvõte 2012-2015 tegevustest ja uuendatatud kontseptsioonist 

TEL-võrgustiku liikmete hea praktika näidete kogumine toitumise valdkonnas, tööde toimetamine ja avaldamine veebilehel terviseinfo.ee

Tervise Arengu Instituudile saadeti 17 tööd sh 11 Tartust, kokku 6 paikkonnast.
Kogemuslikud hea praktika näited on toimetatud ja 15 avaldatud

Koolieelsete lasteasutuste PSKK (psühhosotsiaalse keskkonna) hindamise töövahendi administreerimine ja venekeelse hindamiskeskkonna arendamine

Veebikeskkonnas terviseinfo.ee on lisandunud lasteaia PSKK hindamise töövahendi küsitlusankeetide venekeelne tugi, mis võimaldab hindamist läbi viia vene ja eesti-vene õppekeelega koolieelsetes lasteasutustes. Lasteaedade juhtidele viidi läbi hindamiskeskkonna tutvustamiseks koolitus. 

Trükiste ja veebipõhiste materjalide koostamine ja avaldamine

Konkursside ja kampaaniate korraldamine

Uuringud ja raportid

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine, 2013/2014. õppeaasta Eesti HBSC uuringu tulemused uimastite tarvitamise osas 
ja vaimse tervise osas

Tõenduspõhiste sekkumisprogrammide piloteerimine

 • Vanematele suunatud noorte alkoholitarvitamise ennetamise programm "Efekt" 2012– 2015 
 • VEPA käitumisoskuste mäng – klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. 2014/2015. õa rakendati programmi 21 kooli 1. klassides, 2015/2016. õa rakendatakse programmi samuti 21 kooli esimestes klassides. 
 • Incredible Years vanemaharidusprogramm – eelkooliealiste laste vanematele mõeldud programm, mis aitab tugevdada lapse ja lapsevanema suhet ning ennetada laste
  käitumisprobleeme

Rahvusvahelised projektid

 • Osalemina üle-Euroopalises projektis JANPA (Joint Action on Nutrition and Physical Activity) JANPA on Euroopa liikmesriike hõlmav toitumisele ja füüsilisele
  aktiivsusele suunatud projekt, mille peamiseks eesmärgiks on kaasa aidata laste ja noorukite ülekaalulisuse tõusu peatumisele Euroopa Liidu liikmesriikides 2020 aastaks.
  JANPA keskendub aspektidele, mis suunavad peresid ning lapsi ja noorukeid puudutavate toitumise ja füüsilise aktiivsuse poliitikate kujundamist.