Valdkonnad / Tubakas

Tubakas ja seadused

 • 31. Oktoober 2023

Eestis reguleerib tubakatarvitamist tubakaseadus. 2012. aastal valmis Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös pdf buttontubakapoliitika roheline raamat. Raamat keskendub tubakatoodete atraktiivsuse vähendamisele, alaealistele kättesaadavuse piiramisele, tubaka alternatiivtoodete turustamise reguleerimisele, suitsuvaba keskkonna edendamisele ja salaturu piiramisele.

22. märtsist 2015 hakkasid kehtima tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muudatused. Suurima muudatusena laiendati tubakaseaduse reguleerimisala ka tubakatoodetega seonduvatele toodetele, mille  alla kuuluvad tubakatoodetega sarnaselt kasutatavad tooted (kõik tooted, mis imiteerivad tubakatoote tarvitamist, sh ka e-sigaretid nii nikotiiniga kui ka ilma, taimselt suitsetatavad tooted ja tubakatarvitamiseks mõeldud tooted – piibud, vesipiibud jm piibu- ja sigaretitarvikud).

Alates 20. maist 2017 jõustusid tubakaseaduses mitmesugused nõuded. Muuhulgas on keelatud tubakatoodetes ja e-sigarettide nikotiini sisaldavas vedelikus lisandina vitamiinide, kofeiini või tauriini ning muude stimulaatorite kasutamine ning ainete kasutamine, mis annavad tubakasuitsule värvuse ja ained, mis hõlbustavad nikotiini omastamist. Samuti ei tohi tubakatoodete filtrid, paberid, pakendid või kapslid sisaldada maitse- ja lõhnaaineid, tubakat ega nikotiini. Nikotiinisisaldusega e-sigarettidele lisati terviseohu hoiatused ning maksimaalne lubatud nikotiinisisaldus nendes vedelikes piirati 20 mg/ml.

Alates 1. jaanuarist 2018 läksid aktsiisi alla ka alternatiivsed tubakatooted, üleminekuperioodil ajal ehk märtsi lõpuni võib jaekaubanduses veel varasemalt sissetoodud maksumärgita tooteid müüa. Jaanuaris 2018 laienesid e-sigareti vedelikule kehtivad piirangud ka nikotiinivabadele e-vedelikele (sh, et lisaained ei tohi sisaldada kofeiini, vitamiine, värvivaid aineid jms) ning keelati igasugune reklaamtegevus lisaks toote pakendile ka pakendisse lisatavatel trükistel.

Vastu on võetud ka muudatus, millega on 1. juulist 2019 keelatud tubakatoote või tubakatootega seonduva toote nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine, v.a spetsialiseerunud müügikohas.

Suitsetamine (sh nii sigaret kui ka e-sigaret) on keelatud:

 1. laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
 2. koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, avatud noortekeskuse või noorte- ja projektlaagriruumides ning nende piiratud maa-alal;
 3. apteegi ruumides;
 4. ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
 5. kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;
 6. toitlustusettevõttes, välja arvatud selle seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
 7. ettevõttes, kus pakutakse kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud teenuseid või muid teenuseid, klientidele avatud ruumis (välja arvatudmajutusettevõttes);
 8. sportimiseks ettenähtud ruumis;
 9. riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
 10. ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;
 11. sõitjateveo teenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, välja arvatud selle seaduse § 30 lõike 2 punktis 6 nimetatud sõidukis;
 12. tanklaeva, kütusemahuti või -tankla vahetus läheduses;
 13. tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
 14. lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;
 15. kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;
 16. padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;
 17. metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
 18. jalakäijate tunnelis;
 19. korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
 20. õigusaktis ettenähtud muus kohas.

Suitsetamine on lubatud ainult suitsetamisruumis või -alal:

 1. riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;
 2. kõrgkooli ruumides;
 3. kultuuriasutuse ruumides;
 4. vabaajakeskuse ruumides;
 5. tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;
 6. kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;
 7. ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;
 8. ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;
 9. spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

Suitsetamisruum ja -ala peavad olema varustatud kindlatele tehnilistele nõuetele vastava ventilatsioonisüsteemiga, et suunata tubakasuitsu otse väliskeskkonda.

Suitsetamine toitlustusettevõttes (baaris, kohvikus, restoranis, klubis jne, kus pakutakse sööki-jooki) on alates 2007. aastast lubatud ainult suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel. Suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist ja müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid reegleid ning nõuda selle isiku lahkumist.

Alaealised peavad teadma, et:

 1. alla kaheksateistkümne aasta vanusel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud;
 2. neile on keelatud omandada ja omada tubakatooteid või tubakatootega seonduvaid tooteid;
 3. neile on keelatud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toote või selle osiste müük ning selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda tubakatoote müümisest, kui dokumenti ei esitata;
 4. täisealine ei tohi neile tubakatoodet ega tubakatoodetega seonduvaid tooteid osta, pakkuda ega üle anda;
 5. neid on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste pakendamise, ladustamise, edasitoimetamise, hoidmise, kauplemise või muu käitlemisega;
 6. neile on keelatud viibida suitsuruumis ja suitsetamisalal.

Nimetatud suitsetamiskohtadele ja alaealistele kehtestatud nõuetest üleastunud füüsilisi isikuid saab seaduse alusel karistada olenevalt seaduse rikkumise iseloomust rahatrahviga kuni 300 trahviühikuni (1200 eurot). Juriidiliste isikute puhul võib trahvimäär tõusta kuni 3200 euroni.

Tubakaseaduse kohaselt tohib tubakatooteid ja tubakatoodetega seonduvaid tooteid osta, omada, omandada ja tarbida alates 18. eluaastast. Tubakatoodete müüjal on õigus nõuda ostja vanust tõendavat dokumenti ja keelduda tubakatoodet müümast, kui ostja dokumenti ei esita. Täiskasvanud ise võivad küll suitsetada, aga nad ei tohi alaealistele tubakatooteid osta, pakkuda ega üle anda. Eespool nimetatud nõuete rikkumise korral võib inimest karistada rahatrahviga alates 10 trahviühikust kuni 300 trahviühikuni.

Kus tohib ja kus ei tohi suitsetada?

Suitsetamine on lubatud ainult suitsetamisruumis või vastavalt märgistatud alal. See nõue kehtib nii kultuuriasutuste, reisirongide, vabaajakeskuste, ettevõtte kontoriruumide kui ka paljude teiste asutuste ruumides. Suitsetamiseks eraldatud ruumidele ja suitsetamisalale on seatud ranged tehnilised nõudmised, st iseseisvat ja pidevalt toimivat ventilatsioonisüsteemi, mis suunaks tubakasuitsu otse väliskeskkonda, kusjuures selliste ruumide ja alade sisseseadmine ei ole ruumide valdajale kohustuslik. Suitsuruumidel või suitsetamisalal peab olema suitsetamist lubav sõnaline teave või sellekohane tingmärk ning kirjalik nähtav teave, et alaealised ei tohi seal viibida.

Ettevõtete sisekorra eeskirjad võiksid olla seadusega kooskõlas. Tööandjatel tasub üle vaadata ja vajaduse korral uuendada suitsetamist ja e-sigareti tarvitamist puudutavaid reegleid. Tähelepanu tuleks pöörata ka kohtadele, kus suitsetamine ja veipimine on keelatud, sest sageli kasutatakse vaid suitsetamist keelavaid silte. Kasutusel võiks olla mõlemale tegevusele viitavad keelumärgid.

Märk 1080x1080 värviline

Suitsetamist ja veipimist keelava märgi saab välja printida:

Kas tubakatooteid tohib reklaamida?

Tubakatoodete ja tubakatoodetele seonduvate toodete (sh elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erisugused materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest) reklaamile on seatud väga ranged nõuded ja Eestis ei tohi ühtegi tubakatoodet reklaamida (reklaamiseaduse § 17).

Suitsetamisega kaasnevatest ohtudest teavitamiseks nõuab seadus, et tubakatoodete pakenditele on kantud erisuguseid hoiatusi, näiteks:

 • Suitsetamine põhjustab kopsuvähki
 • Suitsetamisega kaasneb naha kiire vananemine
 • Raseduse ajal suitsetamine kahjustab sinu last.

Pakenditelt on ära kaotatud eksitavad reklaammärgistused nagu „mild“, „light“ jt.

Mittesuitsetaja õigused

Mittesuitsetajal on alati õigus nõuda õigusrikkumise, sh suitsetamise lõpetamist kohas, kus see on seadusega keelatud. Kui õigusrikkuja ei kuuletu, võib alati pöörduda riiklikku järelevalvet teostava ametiasutuse poole. Korteriühistutes on võimalik rikkumiste korral pöörduda ühistu juhatusse ja kehtestada reeglid suitsetamisele ühistu territooriumil koos võimalike sanktsioonidega. Seaduses ettenähtud rikkumiste puhul, näiteks suitsetamine trepikodades, tuleb teha kirjalik avaldus politseile ja leida tunnistaja(d), et politsei saaks koostada protokolli ja süüdlast karistada.

MÄRKSÕNAD: tubaka tarvitamine tubakatarvitamine suitsetamine tubakaseadus tubakas tubakavaba toode tubakavabad tooted tubakaga seonduv toode tubakaga seonduvad tooted