Tervise edendamine / Koolis

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Tervise Arengu Instituut viib ellu programmi VEPA Käitumisoskuste Mäng.

VEPA Käitumisoskuste Mäng – parandan ennast, parandan maailma! VEPA metoodika lihtsustab õpetaja tööd ja parendab õpilaste igapäevaelu.

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?

2 osa varv ummargune 2VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm, metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud.

Kellele on VEPA metoodika mõeldud?

VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks. Metoodika sobib kasutamiseks kõikides vanustes õpilastega. Eriti mõjus on aga metoodika algklassi õpilaste seas, sest aitab õpilastel kooliga kohaneda ja õppida kokkulepetest kinni pidama. VEPA programm ongi seetõttu suunatud just algklasside õpetajatele.

Vepa 72Miks kasutada VEPA metoodikat?

VEPA on üks maailma tunnustatuim universaalennetuse meetod, mille elementide kasutamine vähendab korrarikkumisi klassis. Metoodika ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, koostööoskus, suutlikus oma emotsioonidega toime tulla, on kõik aspektid, mis metoodika järjepideval kasutamisel paranevad. Uuringud on leidnud, et VEPA kasutamine aitab muuhulgas ennetada õppeedukuse langemist, vaimse tervise häirete tekkimist, sõltuvusainete tarvitamist, kuritegelikku käitumist jpm.

 

Vepa 90Käitumisoskuste Mängu viib ellu Tervise Arengu Instituut, elluviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium projektiga "Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine".

VEPA Käitumisoskuste Mäng ja Tevise Arengu Instituut kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa ka veel organisatsioonid nagu Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga ja TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega.

Lisainfot mängu kohta leiad: www.goodbehaviorgame.org (ingl k).

Vepa mängu kodulehekülg