Tervise edendamine / Koolis

Tõhusa ennetustöö eelduseks on arusaam, et noorte käitumist ei mõjuta ainult nende isiklikud hoiakud ja eakaaslaste surve, vaid neid ümbritsev psühhosotsiaalne keskkond kodus, koolis ja vaba aja veetmisel. Eesti noorte terviseprobleemidest on ühed tõsisemad ja kahjutoovamad uimastitega seotud probleemid. Noored on uimastite poolt eriti haavatavad, kuna nad on nii kehaliselt, vaimselt kui ka sotsiaalselt tundlikus arenemisperioodis. Uimastiennetuses on oluline roll meil kõigil – nii perel, koolil ja eakaaslastel kui ka kogukonnal ja ühiskonnal.

Juhendmaterjal (edaspidi juhend) pakub nõuandeid laiapõhiseks uimastiennetuse korraldamiseks koolides ning jaguneb viieks suuremaks peatükiks: sissejuhatus uimastiennetusse, lähtekohad uimastiennetuseks koolis, võimalusi uimastiennetuseks koolis, uimastiennetuse korraldamine koolis ning uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine. Lisades on selgitavad praktilised abimaterjalid.

Juhend on seotud uimastihariduse õppekavaga inimeseõpetuse aine raames ning sellele tuginedes saab iga kool kas täiendada olemasolevaid kooli dokumente (kooli arengukava, kooli põhimäärus, kodukord, hädaolukorra lahendamise plaan jne) või koostada enda oludele sobiv uimastiennetustegevuste läbiviimise plaan.

Juhend sobib kasutamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis, kõrg- ja kutsekoolis, erikoolis ning huvikoolis.

Soovitused on suunatud nii kooli juhtkondadele ja tervisenõukogudele (vms ülesandeid täitev töögrupp) kui ka teistele kooli töötajatele: huvijuhtidele, aineõpetajatele, klassijuhatajatele, koolipsühholoogidele, tervishoiutöötajatele, sotsiaalpedagoogidele või sotsiaaltöötajatele ning kooliga seotud inimestele (vanemad ja hooldajad, hoolekogu). Sellest võib abi olla ka kooliga koostööd tegevatel organisatsioonidel, noorteorganisatsioonidel, noortekeskustel, vanematel/hooldajatel ja noorsoopolitseil.

Juhendmaterjali koostajad on Karin Streimann ja Tiia Pertel Tervise Arengu Instituudist.

Juhendi koostamisse on panustanud:

 • Tervise Arengu Instituut: Maris Jesse, Tiiu Härm, Aljona Kurbatova, Margit Kuus, Liana Varava, Siivi Hansen, Mariliis Tael, Sigrid Vorobjov, Katri Abel-Ollo;
 • Sotsiaalministeerium: Ene Augasmägi, Anna-Liisa Pääsukene, Tiina Parmasto, Andrea Kink; Tõnu Poopuu;
 • Politsei- ja Piirivalveamet: Risto Kasemäe, Pille Luiga, Siiri Pars, Kristi Kostenok, Tarmo Viikmaa, Liilia Mänd; Marili Kohava, Evelyn Leinbok;
 • Haridus- ja Teadusministeerium: Kadi Ilves, Aare Vilu, Siiri Lepasaar; Jürgen Rakaselg;
 • Siseministeerium: Riina Raudne;
 • Inimeseõpetuse Ühing: Margit Kagadze;
 • Eesti Noorsootöö Keskus: Helen Kereme;
 • Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid: Kädi Lepp;
 • Ristiku Põhikool: Birgit Kasela;
 • Eesti Noorteühenduste Liit: Edvard Ljulko, Liisa Lillemets;
 • Eesti Lastevanemate Liit: Kristiine Vahtramäe;
 • Tartu Ülikool (kehakultuuriteaduskond, spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut, kehalise kasvatuse õppetool): Merike Kull;
 • Eesti Õpilasesinduste Liit: Andre Sõstar;
 • Õiguskantsleri kantselei laste õiguste osakond: Andres Aru, Kristi Paron.

Täname juhendmaterjali piloteerimises osalenud Kiltsi Põhikooli ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi juhtkonda, lastevanemaid, õpetajaid ja õpilasi.

Juhendi peatükid:

 1. Sissejuhatus uimastiennetusse
 2. Lähtekohad uimastiennetuseks koolis
 3. Võimalusi uimastiennetuse elluviimiseks koolis
 4. Uimastiennetuse korraldamine koolis
 5. Uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine
 6. Lisad (1–11)