Tervise edendamine / Töökohal

Põhimõtted

 • 25. Aprill 2018

Olenemata asjaolust, kas töökohal tegeletakse teadlikult tervisedendusega või mitte, tuleb iga töökoha planeerimisel arvestada inimese elukvaliteedi aspektidega - see tähendab füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset heaolu töökeskkonnas, mida ei saa mõõta ainult tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemise põhjal.

Tervist edendava töökoha põhimõtted:

 • asutusel/institutsioonil on kirjalik tervisedenduspoliitika, mis toimib arengukava osana; töötajad on sellest teadlikud ja on kaasatud arengustrateegiate väljatöötamisse;
 • töötajate ametikirjeldused sisaldavad tervist edendavaid tegevusi;
 • asutuses on olemas töötajate koolitusprogramm tervisedenduse ja eneseabioskuste omandamiseks;
 • asutuses soodustatakse personali professionaalset arengut;
 • asutusel on võimalused tervistedendava tegevuse läbiviimiseks ja tervisedenduslik info on kõigile töötajatele kättesaadav;
 • hinnatakse järjekindlalt tööga seotud terviseriske ja viiakse need miinimumini;
 • tagatakse töötervishoiu ja tööohutuse abinõude optimaalne rakendamine, töötajad on asjakohaselt juhendatud ning vastavad juhendmaterjalid on töötajatele kättesaadavad;
 • teostatakse personali rahulolu uuringuid ja nende tulemused integreeritakse kvaliteedijuhtimise süsteemi;
 • arendatakse peresõbralikku poliitikat.

Väärtused, millest lähtuda tervist edendavate tegevuste elluviimisel:

 • kvaliteet (saavutatud heaolu)
 • vastutus (seotus, pühendumine, töökaaslaste ja lähedaste osalema ergutamine)
 • vastastikkus ja kaasatus (ühistegevuses sündivad uued ideed ja värske energia)
 • tõhusus (tulemuste püsivus ja tegevuste järjepidev iseloom)
 • vabadus valida endale sobivad tegevused, mis vastavad elukaarele (vanusele, olukorrale peres jms) ning terviseseisundile

MÄRKSÕNAD: põhimõtted väärtused töökoht