Valdkonnad / Toitumine

Toitumisõpetajatele

  • 26. Veebruar 2020

Oluliseks abivahendiks õpetajatele, et aidata õpilastel saada tervikpilti toitumise ja liikumise põhitõdedest ning anda oskusi teha tervist toetavaid valikuid, on "Toitumine ja liikumine. I–III kooliaste. Õpetajaraamat" (2014). Juhendmaterjali eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid. Materjal on mõeldud kasutamiseks I–III kooliastmes tunde andvatele erinevate ainete õpetajatele. Juhendmaterjali väljatöötamisel olid olulisteks põhimõteteks lõimimine erinevate õppeainete vahel, tõenduspõhisus ja praktilisus.

Toitumis- ja liikumisteadlikkuse tõstmiseks sobib kasutada lasteaia- ja algkooliõpetajate kaasabil valminud juhendmaterjali "Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude".

2010. aastal vaadati läbi kõik inimeseõpetuse, loodusõpetuse ning kodunduse õppematerjalid 1.–6. klassidele ning koostati ülevaatlik raport "Toidu ja toitumise teemakäsitluse analüüs I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal".

Teadlikkuse tõstmiseks energiajookide mõjust sobib kasutada 2014. a valminud esitlusmaterjali "Energiajoogid" (.pdf, .ppt), mis annab ülevaate energiajookide koostisosadest, mõjust tervisele ning esitab kokkuvõtte TAI ja Maaeluministeeriumi (end Põllumajandusministeeriumi) koostöös 2013. a läbiviidud energiajookide uuringu tulemustest.