Tervise edendamine / Koolis

Uimastitega seotud olukorrad on alati tundlikud ning võivad põhjustada ebameeldivusi kõigile seotud isikutele. Lahendamisel on esikohal õpilaste ja koolitöötajate turvalisus ning heaolu.

Uimastitega seotud olukorra lahendamisel peab arvesse võtma:

 • kes uimastit tarvitas (koolitöötaja, õpilane, vanem või hooldaja, kooli külastaja vms);
 • kas uimastit omati, tarvitati, anti edasi või müüdi;
 • kas uimasti tarvitaja on/oli ohtlik iseendale või teistele;
 • kas olukord põhjustas kellelegi kahju (varalist ja/või mittevaralist);
 • muud olulist infot.

Õpilasepoolse uimasti tarvitamise puhul võtta lisaks arvesse järgnevat:

 • olukorras osalenud õpilase vanus, vaimne tervis ja arengutase ning taust (eelnevad õpitulemused, õpilase sotsiaalne olukord, kultuuriline taust jne);
 • kas tegu oli esmakordse juhtumi või korduvjuhtumiga;
 • kas tegu oli ühe õpilase või õpilasrühmaga;
 • kas tegu võis olla grupisurvega;
 • kas õpilane tunnistab juhtunut või mitte.

Uimastitega seotud olukordi lahendades tuleb lähtuda olulisematest juhtumikorralduse põhimõtetest:

 • iga juhtumi lahendusprotsess tuleneb osalevate inimeste individuaalsetest vajadustest;
 • igale osalejale tagatakse juurdepääs õigeaegsele ja piisavale abile;
 • iga juhtumiga tegeleb üks kooli poolt määratud võtmetöötaja;
 • juhtumi lahendamisel on oluline juhtumipõhine võrgustikutöö, millest võtavad osa abivajaja/abistatava sotsiaal- ja ametnikevõrgustik (vaata lisaks Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži koostatud materjali „Juhtumikorralduse käsiraamat": www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/Sotsiaalhoolekanne/Juhtumikorralduse_käsiraamat.pdf.

Esmalt tuleb hinnata hetkeolukorda ja sekkumisvajadust ning otsustada, kuidas tegutseda. Meditsiinilise hädajuhtumi puhul on kooli töötajal kohustus anda õpilasele esmaabi, kutsuda kohale kiirabi ning püüda välja selgitada, milliste uimastite tarvitamisega on tegu. Seejärel saab otsustada, millist tugi- ja mõjutusmeedet on otstarbekas kasutada. Õpilasele tuleb selgitada tema õigusi ja teostatavate toimingute eesmärke talle arusaadaval moel, arvestades tema iga, küpsust ja teadmisi.

Kui õpilane omab uimastit, siis tuleb see võimalusel võtta vastutavale hoiule eesmärgiga anda see üle kas politseile või lapsevanemale. Omal käel uimastit hävitada ei tohi, äravõtmise eesmärk on tagada lapse või laste ohutus. Vältida tuleb ainete katsumist paljaste kätega, samuti ei tohi kooli töötaja otsida läbi last või tema asju ilma lapse nõusolekuta.

Tulemuslik sekkumine seob vajadustele vastavalt kooli tugiteenused, sotsiaalhoolekande, lastekaitsega tegelevad ametid ja organisatsioonid, alaealiste komisjonid jm organisatsioonid. Keerulisemate juhtumite puhul võib olla vajalik moodustada eri spetsialistidest koosnev meeskond, kellega ühiselt probleemi hinnatakse ja tugiteenuseid terviklikult rakendatakse. Olukorra lahendamisel on soovitatav kasutada nii tugimeetmeid kui ka mõjutusmeetmeid (vt ka lisa 6).

Uimastitarvitajaks võib olla ka lapsevanem, hooldaja või kooli töötaja. Kool peab paika panema meetmed, mida rakendatakse nende uimastite tarvitamise, edasi andmise või müümise korral. Rakendatavate meetmete eesmärgiks on kooli õpilaste ja töötajate turvalisus ja heaolu.

Kui koolis on esinenud uimastitega seotud olukord, peab kõiki selles osalenuid teavitama teenustest, mis on loodud nende abistamiseks ja toetuseks. Seda võib teha uimastiennetustöö koordinaator (vt ka lisa 5 ja lisa 6).

Kooli töötajal on õigus uimastitega seotud olukordade lahendamisse kaasata koordinaator ning vajadusel kooli tervishoiutöötaja. Kooli töötajad ei pea uimastitega seotud juhtumitega üksi tegelema – neil on õigus vajadustele vastavale toele ja nõustamisele kooli juhtkonna ning teiste kooli töötajate poolt. Kooli juhtkonnal on omakorda õigus kohaliku omavalitsuse abile ja toele uimastiennetuslike tegevuste elluviimiseks ning uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks. Juhtumite eduka lahendamise tagab eri osapoolte vaheline järjepidev koostöö.

Uimastitega seotud olukorras tegutsemisele annab aluse seadus (vt ka lisa 8). Kooli reeglite rikkumisel annab kool abi ning rakendab tugi- ja mõjutusmeetmeid. Juhiseid eri osapooltele (õpilased, kooli töötajad, kooli juhtkond) on kirjeldatud lisas 9 – neist on hea lähtuda uimastitega seotud olukorras tegutsemisel.

Loe edasi: