Tervise edendamine / Paikkonnas

Ravitud või surmaga lõppenud vigastusjuhtude ülevaated on lühikesed statistilised ülevaated, mis esitavad maakonniti kättesaadavate andmete põhjal kokkuvõtted 2021. aastal toimunud vigastustest (sh surmaga lõppenud vigastused) Eestis.

Ülevaade võtab kokku vigastuste andmed igas maakonnas, mis on ühtsetel alustel arvutatud ja Eesti keskmisega võrreldavad. Ülevaadete eesmärk on pakkuda alusandmeid kohaliku tasandi tegevuste plaanimiseks ja elanike tervise ning heaolu parandamiseks.

Ülevaadete struktuur jaguneb järgmiselt:

  • esimesel leheküljel on antud ülevaade maakonna vigastuste ravikuludest 2021. aastal;
  • teisel leheküljel on välja toodud aegreana vigastusjuhtude ja -surmade suhtarvud 100 000 elaniku kohta perioodil 2016-2021 ning võrdluses Eesti keskmise tulemusega;
  • kolmandal lehel on kirjeldatud maakonnas antud aastal surmaga lõppenud vigastusjuhtumid;
  • seitsmel järgneval lehel on antud vanusegruppide lõikes ülevaade peamistest õnnetuste põhjustest ja asukohtadest;
  • eelviimaselt lehelt leiab vigastuste kaitse- ja riskitegurid;
  • viimasel lehel on suur võrdlusgraafik erinevate vigastusliikide osas, tuues välja maakonna positsiooni Eesti keskmise kui ka teiste maakondade suhtes.

Materjal on valminud Norra toetusest 2014–2021 rahastatud projektist „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“.

Ülevaated

Ravitud või surmaga lõppenud vigastusjuhtude ülevaadete metoodika ja tõlgendamine

Harjumaa Hiiumaa
Ida-Virumaa Järvamaa
Jõgevamaa Läänemaa
Lääne-Virumaa Pärnumaa
Põlvamaa Raplamaa
Saaremaa Tallinn
Tartu Tartumaa
Valgamaa Viljandimaa
Võrumaa