Search_title

Search Keyword tegevuskava Totalresultsfound

Search_result

 1. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  ... vastava tegevuskava järgnevaks 3-4 aastaks. Omavalitsustes moodustunud rahvatervise meeskondadele pakkusid lisaks TAI-le tuge ka mentorid. KOV-ide meeskondadel oli võimalus lisaks mentorlusele osaleda ... 29 Jaanuar 2024
 2. Selgunud on esimesed „Tervist edendav töökoht“ märgise saajad

  Search category: Uudised

  ...  Tänaseks on esimesed kolm tööandjat märgise kasutamise õiguse juba omandanud. Taotlejatel oli võimalus esitada koos taotluse ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustikuga kohe ka tegevuska ... 29 Jaanuar 2024
 3. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... ul jääb üle ainult veidi suunata, anda võimaluste kohta infot, julgustada, motiveerida ja olla toeks asjaajamisel. Vajaduse korral vastuvõtud jätkuvad, saan patsienti suunata ja tegevuskava üle vaada ... 22 Jaanuar 2024
 4. „Tervist edendav töökoht“ märgise saajad

  Search category: Lasteaias

  Tunnustame tööandjaid, kes panustavad järjepidevalt töötajate tervise ja heaolu nimel! Märgise saajate nimetuse juures sulgudes on märgise väljastamise aasta ja see aastanumber on ka tööandjale väljastatud ... 19 Jaanuar 2024
 5. Sotsiaaltöö uudiskirja uue aasta esimesed uudised

  Search category: Uudised

  ...  Sotsiaalkindlustusamet uuendas lapse heaolu hindamise käsiraamatut Allkirjastati lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava Eesti inimõiguste keskus avaldas aruande „Inimõigused Eestis” Estkee ... 11 Jaanuar 2024
 6. Rahvusvahelises koostööprojektis osalemine aitas luua Eestile vajalikke ennetuse tööriistu

  Search category: Uudised

  ... i Riski- ja kaitsetegurite analüüsile tuginedes said projektis osalenud kogukonnad täiendada oma ennetuse tegevuskavasid ja arendada ennetustegevusi. Tegevuskavade kvaliteedi hindamiseks loodi tegevuskava ... 08 Jaanuar 2024
 7. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ... lahutamatu osa on ka tegevuskava, mille raames koostatakse vähemalt järgmise nelja aasta tööplaan andmete alusel esile kerkinud oluliste küsimustega tegelemiseks. THP koostamine on rahvatervise seaduse ... 14 November 2023
 8. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni valdkonnaülene rakendamine

  Search category: Blogi

  ...  eesmärgi seadmisel, tegevuskava koostamisel, teenuse tulemuslikkuse hindamisel ning teenusega seotud info dokumenteerimisel (Sotsiaalkindlustusamet 2020, 43). Nagu selgus ka aastate 2016–2019 prooviprojektist ... 13 November 2023
 9. Tervishoiu innovatsiooni ökosüsteem – mis see on ja kuidas meil Eestis sellega läheb?

  Search category: Blogi

  ... sotsiaalsete ja keskkonnaalaste probleemide korral, mistõttu võib leida terminit „innovatsioon” pea kõigist poliitilistest tegevuskavadest ja strateegiatest, valdkonnast olenemata. Kuigi tervishoiuasutused ... 02 Oktoober 2023
 10. September on rahvusvaheline Alzheimeri kuu

  Search category: Uudised

  ... aga ka vaimse tervise teenustele. Paljud riigid tähtsustavad dementsuse tekkimise riskide vähendamist ja toetavad dementsusega elavaid inimesi ja nende lähedasi vastavalt WHO globaalsele tegevuskavale. ... 08 September 2023
 11. Taotlemise tingimused ja vorm

  Search category: Lasteaias

  ... tervisedenduse enesehindamisküsimustik (esitada digitaalselt allkirjastatult koos taotlusega hiljemalt 23.10.2023) tegevuskava (esitada kas koos taotlusega või hiljemalt 18.03.2024). Kui tekib küsimusi ... 31 August 2023
 12. Kuidas märgist taotleda?

  Search category: Lasteaias

  ... aastal. Tagasiside taotlusele: jaanuaris või mais 2024 (sõltuvalt tegevuskava esitamise ajast). Märgise kehtivuse periood: 3 aastat. Tööandja tegevused märgise taotlemiseks: täida taotlus ... 31 August 2023
 13. Eesti võtab suuna vaimse tervise astmelise abi süsteemi ülesehitamisele

  Search category: Uudised

  ... g tegevuskava koostamine koostöös erialaseltside ja teiste osapooltega. Hiljemalt 2024. aastal on soovitakse teha teenusepakkujatele kättesaadavaks esimesed täiendkoolitused, et viia seeläbi vaim ... 07 Juuli 2023
 14. Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  Search category: Blogi

  ... ega. •    Püüdke käitumist mõista – tasub uurida, millised põhjused on õpilaste käitumise taga või millistest soovidest lähtuvalt noored enda valikuid teevad. •    Koostage tegevuskava – valige fookuste ... 25 Mai 2023
 15. Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse lasteaedades edukalt

  Search category: Blogi

  ... d. Tean laste söömist mõjutavaid tegureid ja mul on lihtsam oma tegevusi lasteaia tegevuskavaga ühtsustada. Teadvustan oma rolli laste toidu ja söömisega seotud eesmärkide saavutamisel – õpet ... 24 Mai 2023
 16. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  ... ning on aluseks tegevuskavadele. Näiteks Viljandi maakonnas selgitati välja, mida Viljandimaa ettevõtjad teevad oma töötajate liikumisaktiivsuse, vaimse tervise, töö- ja pereelu tasakaalu hoidmiseks, ... 03 Aprill 2023
 17. Ilmus märtsikuu Sotsiaaltöö uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... tervise tegevuskava; taotlusvoorud, mille kaudu rahastatakse psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumist. 21. märtsil tähistatakse rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva. Selle ... 10 Märts 2023
 18. Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

  Search category: Blogi

  ...  riskikäitumise hindamine ning RV-tööriistad, mida kasutades koostatakse ühiselt tegevuskava. Mudeli edu alus on võrgustikukohtumised, konfidentsiaalne ja operatiivne infovahetus ning tihe koostö ... 17 Veebruar 2023
 19. Rahvatervise Akadeemias algavad jaanuaris uued koolitused

  Search category: Uudised

  ... toitumis- ja tegevuskava; hindab sekkumise tulemusi ja vajadusel korrigeerib toitumis- ning tegevuskava; analüüsib oma tööd toitumisterapeudina ja dokumenteerib oma töö, kasutades korrektset ... 12 Detsember 2022
 20. Puude raskusastme tuvastamine ja töövõime hindamine nõustamisteenuse praktika põhjal

  Search category: Blogi

  ... i kasutamist. Taotlusele võib lisada tõendeid, mis tunduvad asjakohased (nt füsioterapeudi hinnang, psühholoogi arvamus, kooli või rajaleidja hinnang, rehabilitatsiooni tegevuskava). Vaide esitami ... 06 Detsember 2022